79
   Saturday
   91 / 70
   Sunday
   92 / 70
   Monday
   92 / 72

   Video Stream: Sunday Sports Extra for Nov. 25, 2012