77
   Wednesday
   93 / 73
   Thursday
   96 / 73
   Friday
   97 / 73