89
   Wednesday
   90 / 72
   Thursday
   91 / 73
   Friday
   89 / 70